о фестивалу

На основу члана 42. Статута Градске општине Звездара (“Службени лист града Београда” број 43/08, 43/09, 15/10, 13/13, 36/13, 41-13-испр. и 40/15) и члана 4. Одлуке о сталним манифестацијама од значаја за Градску општину Звездара (“Службени лист града Београда”, број 15/15), а на предлог Комисије за манифестације ГО Звездара, Веће Градске општине Звездара доноси
ПРОГРАМ И ПРАВИЛА МАНИФЕСТАЦИЈЕ
ФЕСТИВАЛ КУЛТУРЕ МЛАДИХ “ЗВЕЗДАРИЈАДА”
Члан 1.
Фестивал културе младих «Звездаријада», стална манифестација од значаја за Градску општину Звездара, је мултидисциплинарна културна манифестација у оквиру које се реализују различите програмске активности намењене деци и младима.
Члан 2.
Циљ Фестивала културе младих «Звездаријада» (у даљем тексту: манифестација) је задовољавање општих интереса у области културе, у складу са Законом о култури , и то: стварање могућности за интензиван и усклађен културни развој, стварање услова за подстицање културног и уметничког стваралаштва, ширење и унапређивање едукације у области културе, подстицање примене нових технологија у култури, нарочито информационих технологија и дигитализације, подстицање младих талената у области културног и уметничког ставралаштва, подстицање аматерског културног и уметничког стваралаштва, подстицање дечијег стваралаштва и стваралаштва за децу и младе у култури, подстицање културног и уметничког стваралаштва особа са инвалидитетом и доступности свих културних садржаја особама са инвалидитетом.
Члан 3.
За потребе планирања и организовања програмских активности формира се Организациони одбор манифестације који је састављен од представника Градске општине Звездара, представника установа културе, удружења грађана и привредних субјеката који реализују програме из области културе, средњих школа (наставници координатори и ученици, представници ученичких парламената, по један по школи). Састанци Организационог одбора се одржавају 2 пута годишње, у септембру и јануару текуће школске године. Задатак чланова Организационог одбора је и да учествују у припреми програма, прате реализацију свих сегмената манифестације, информишу ученике и запослене у школама, врше евалуацију програма.
Члан 4.
Сви програми су бесплатни за децу и младе од 15 до 25 година и сви имају једнако право и доступност за учешће у програмима манифестације без дискриминације и издвајања по основу пола, социјалне, културне, етничке, религијске или друге припадности, месту боравка, односно пребивалишта, материјалног или здравственог стања, тешкоћа и сметњи у развоју и инвалидитета, као и по другим основама.
Програм манифестације се доставља школама и чини саставни део Годишњег плана рада школе, у оквиру Програма сарадње школе са локалном заједницом.
Члан 5.
Манифестација има свој сајт www.zvezdarijada.com и фејсбук страну «Звездаријада – фестивал културе младих» коју ажурирају запослени у Одељењу за друштвене делатности.
Члан 6.
Јавни позив за учешће у свим програмским активностима се објављује на сајту Градске општине Звездара: www.zvezdara.rs, на сајту манифестације: www.zvezdarijada.com, Канцеларије за младе Градске општине Звeздара и доставља путем електронске поште директорима школа, координаторима за реализацију манифестације из редова наставника и ученика и начелници Библиотеке «Вук Караџић».
Члан 7.
Манифестација обухвата едукативне и креативне радионице, такмичења, изложбе, трибине, конкурсе, ревије, презентације и др. у различитим областима културне и уметничке делатности:
књига и књижевност – литерарно стваралаштво
музика (стваралаштво, интерпретација);
ликовне и примењене уметности, визуелне уметности и архитектура;
сценско стваралаштво и интерпретација (драма, опера и плес);
кинематографија и аудио-визуелно стваралаштво;
уметничка фотографија;
остала музичка, говорна, артистичка и сценска извођења културних програма; дигитално стваралаштво и мултимедији;научноистраживачке и едукативне делатности у култури;
Комплетан програм можете преузети овде Zvezdarijada final